بررسی تجربی اثر متغیرهای هندسی و الکتریکی بر عملکرد محرک‌های پلاسمایی DBD در رژیم یکنواخت و رژیم رگه‌ای تخلیه‌ی پلاسما

نویسندگان:

محمدصادق دالوند؛ مسعود ابراهیمی؛ غلامحسین پوریوسفی

 

چکیده:

یکی از روش‌های کارآمد کنترل فعال جریان که در دهه‌ی گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است، استقاده از محرک‌های پلاسمایی dielectric barrier discharge  (DBD) است. در این مقاله برای یافتن وضعیت بهینه عملکرد محرک‌های پلاسمایی، اثر تغییر متغیرهای هندسی (فاصله‌ی بین الکترودها، ضخامت دی‌الکتریک و پهنای الکترود پوشیده) و متغیرهای الکتریکی (ولتاژ و فرکانس) بر سرعت جریان القایی و توان مصرفی به طور جامع بررسی تجربی شده است. مقاله حاضر نخستین پژوهشی است که در آن به منظور شناسایی اثر متقابل بین متغیرها از اصول طراحی آزمایش‌ها استفاده شده است. طبق نتایج، مشاهده شد هر کدام از متغیرهای بالا اثر متفاوتی روی شروع تخلیه‌ی یکنواخت پلاسما، سرعت جریان القایی، توان مصرفی و شروع رگه‌ای شدن تخلیه‌ی پلاسما دارند و در رژیم رگه‌ای برخلاف رژیم یکنواخت، با افزایش توان مصرفی، سرعت جریان القایی کاهش می‌یابد. نتایج این پژوهش می‌تواند در انتخاب محرک بهینه که در آن نسبت سرعت جریان القایی به توان مصرفی بیشینه است و همچنین جلوگیری از ورود به رژیم رگه‌‌ای به کار رود.

کلیدواژه‌ها:

محرک پلاسمایی DBD؛ سرعت القایی؛ توان مصرفی؛ طراحی آزمایش

 

دانلود مقاله: 

اینجا کلیک کنید