طراحی و بررسی تجربی نازل افزایش‌دهنده سرعت در مقطع آزمون تونل‌باد سرعت پایین

نویسندگان:

مصطفی امیری طیبی؛ مسعود میرزائی؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علیرضا دوست محمودی

 

چکیده:

یکی از روش‌های مرسوم برای افزایش سرعت جریان، استفاده از نازل در مسیر آن است. در این مقاله، به‌ منظور افزایش سرعت جریان در تونل ‌باد سرعت پایین و انجام آزمایش‌ در محدوده سرعت‌های بالاتر، بهترین پروفیل نازل با توجه به محدودیت‌هایی مانند مساحت ورودی نازل، طول نازل و سرعت ورودی جریان، ارزیابی می‌شود. در این راستا، برای بررسی تأثیر متغیرهایی مانند مساحت خروجی نازل، سرعت خروجی جریان، موقعیت نقطه عطف پروفیل نازل، یکواختی جریان خروجی و طول موثر اتاق‌آزمون، میدان جریان در داخل نازل به روش عددی شبیه‌سازی شده و پروفیل مناسب برای نازل طراحی می‌شود. در انتها، با ساخت نازل طراحی‌شده و نصب آن در داخل تونل‌ باد، کیفیت جریان به روش تجربی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طبق نتایج به‌دست آمده، سرعت جریان آزاد در داخل اتاق آزمون حدود ۳۰% افزایش پیدا کرده و میزان غیریکنواختی جریان تا ۱%±  کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها:

نازل؛ تونل‌باد؛ سرعت جریان؛ طراحی عددی؛ بررسی تجربی

 

دانلود مقاله: 

اینجا کلیک کنید