پروژه کسری خدمت و جذب امریه

کسر خدمت - 1

 

در حال حاضر پروژه فعال با مجوز استفاده از سرباز نخبه و نخبگان دانشگاهی، تحت عناوین کسری خدمت و امریه وجود ندارد.

به زودی اطلاعیه ای در مورد جذب نیرو برای کسری خدمت و امریه در سایت شرکت قرار می گیرد.